Общи Условия

За прехвърляне на вземане по обезщетение при закъснял и отменен полет

Настоящите Общи условия уреждат условията, при които ИНСА БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя информацията, софтуера и услугите си, посредством мобилно приложение „Colibra“ (наричани по-долу “Услугите”). Услугите се считат за предоставени само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи, описани в тях, като за всеки полет, по отношение на който потребител ползва Услугите, важат Общите условия в редакцията, в която са били, към момента на извършване на полета и ползване на Услугите, свързани с него.

Използвани термини

“Инса” e “Инса България” ЕООД, с ЕИК 205510500, регистрирано в България с адрес на управление: гр. София, ул. Тинтява 15-17; Мобилно Приложение “Colibra” е с интернет страница https://colibra.io/, поддържано и собственост на Инса.

“Клиент” или “Потребител” е всяко физическо лице, потребител и/или посетител на Приложението, което е приело настоящите Общи условия за ползване.

“Пълномощно” e представителната власт която Клиентът предоставя на Инса, във връзка с прехвърлянето на своето вземане за обезщетение за закъснял или отменен полет, и чрез която Инса е оправомощена да действа от името на Клиента и за негова сметка за целите на уведомяване на длъжника за извършеното прехвърляне. В случай, че прехвърлянето на вземането за Обезщетение не е допустимо поради законова, договорна или друга пречка, както и в случай, че Клиентът не подпише, независимо по каква причина, договор за прехвърляне на вземане (цесия) с Инса, с даване на съгласието си за приложимостта на тези Общи условия Клиентът дава изрично неоттегляемо пълномощно да бъде представляван активно и пасивно пред длъжника във връзка със събиране на вземането, вкл. да бъде получена паричната сума, представляваща Обезщетението, от името на Клиента. 

“Договор” е Договор за прехвърляне (цесия) на вземането за обезщетение, възникнало по силата на Регламент 261/2004 във връзка със закъснял или отменен полет. По силата на Договора срещу прехвърлянето (продажбата) на вземането потребителят получава еднократна сума с подписването Договора, представляващо цена по Договора за цесия,  който Клиентът подписва с Инса и към който настоящите Общи условия се прилагат и са неразделна част.

“Регламент 261/2004” e Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 Февруари 2004 година, относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна, или голямо закъснение на полети.

“Обезщетение” e парична сума, която следва да бъде изплатена на самолетен пътник от съответната авиокомпания, съобразно правата на пътниците по Регламент 261/2004 при настъпилите за това основания.

„Еднократна сума“ е твърда фиксирана парична сума, която следва да бъде изплатена еднократно от ИНСА на „Клиента“ или „Потребителя“ срещу прехвърляне от „Клиента“ или „Потребителя на ИНСА на вземането за Обезщетение за закъснял или отменен полет от авиокомпанията. Плащането на „Еднократна сума“ ще се извърши автоматично от ИНСА в срок до 48 /четиридесет и осем/ часа след даване на съгласие и приемане на настоящите общи условия, потвърждение за цесия, уведомителното писмо и договора за цесия, както и след предоставяне на всички данни, документи и информация, необходими за целите на сключване на Договора и приложение на тези Общи условия, които екипът представители на ИНСА и/или мобилното приложение автоматизирано изисква. Така посочената еднократна сума се изплаща за конкретен полет, а при скачени или свързани полети, същото се заплаща при настъпило закъснение респ. отмяна за цялостното пътуване, съгласно направената от „Клиента“ самолетната резервация. „Еднократна сума“ е сума, избрана от „Клиента“ или „Потребителя“ и се определя от Крайния размер на законово регламентираното обезщетение, в зависимост от информацията, съдържаща се в представени впоследствие документи (бордна карта и/или резервация на полет, лични документи и др.), и е независима от крайния резултат за Инса по неговото събиране в зависимост от преговорите с авиокомпанията или в евентуален съдебен процес, както и допълнителни външни фактори, оказващи влияние върху оценката на Иска и размера на обезщетението.

По искане на Клиента и с негово съгласие, Еднократната сума може да бъде заплатена и като криптовалута (биткойн) в стойност съгласно обменен курс за деня на датата на приемане на тези Общи условия от Клиента съгласно обявените обменни курсове на уебсайт kraken.com и организираната там платформа под контрола на Payward, Inc.

„Клиентът“ или „Потребителят“ е дал своето съгласие и е приел настоящите общи условия и е длъжен по силата на настоящите Общи условия да подпише потвърждение за цесия, уведомителното писмо и договора за цесия, изпратени от екипа на ИНСА.

С даване на съгласие и приемане на настоящите Oбщи условия, а именно чрез прегледа на текста на Общите условия, съгласяването с тях и ползването на мобилното приложение след това, „Клиентът“ или „Потребителят“ се съгласява и да подпише потвърждение за цесия, уведомителното писмо и договора за цесия, тогава, когото му бъдат изпратени от екипа на ИНСА, чрез полагане на подпис в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Заплащането на Еднократнa сума от ИНСА на Клиент важи единствено при наличието на следните кумулативни предпоставки: (1) извършена резервация или притежание на електронен билет на името на Клиента за конкретен полет; (2) регистрация на Клиента като пътник за съответния полет (освен ако полетът не бъде отменен); (3) качването му на борда на самолета, извършващ съответния полет (освен ако полетът не бъде отменен); (4) възникване на основание за дължимост на Обезщетение по Регламент 261/2004 г.; (5) извършване на всякакви уговорени в тези Общи условия действия по прехвърляне на вземането на Клиента за Обезщетение на ИНСА, включително предоставянето от негова страна на необходимата за тази цел информация.

С подписване на потвърждение за цесия, уведомителното писмо и договора за прехвърляне на вземане /цесия/ срещу получаването незабавно на еднократна сума, „Клиентът“ или „Потребителят“ прехвърлят на Инса всички права по „Иска“.

“Иск” e всяко извънсъдебно или съдебно искане за Обезщетение на пътник, насочено срещу авиокомпания и основано на правата, предоставени на пътниците съгласно Регламент 261/2004.

„Мобилното приложението“ e електронна система, достъпна от мобилен телефон – смартфон, чрез връзка с интернет,, чрез която всеки потребител може да въведе данните си и да предостави необходимите документи, вкл. бордни карти. Системата е автоматична и работи на базата на компютърни алгоритми, разработени съобразно правилата на Регламент 261/2004.

“Система” е компютърен софтуер на Мобилното приложение, собственост на Инса, който съхранява цялата информация за Иска по прехвърленото вземане от „Клиента“, включително и качените от Клиента документи.

Общи положения

Чл.1. След попълването на данните с маршрута на полета, мястото на излитане и мястото на кацане/пристигане в Мобилното Приложение, „Клиентът“ или „Потребителят“ може да приеме / даде съгласие за приемане на общите условия за изплащане на еднократна сума/обезщетение, при настъпване на условията за това, в размер, който потребителят посочва съгласно скала, съдържаща се в приложението, съобразно период на закъсенение на полета от 1 до 3 часа, при което ще получи потвърждение по имейл.

Чл.2. С използването на мобилното приложение, даването на съгласието за използване на услугите за получаване на незабавно еднократната сума, Клиентът се съгласява изцяло, че приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Общите условия имат характер на договор между ИНСА и Клиента/Потребителя и въз основа на тях възникват права и задължения между ИНСА и Клиента. Даването на съгласие за ползване на услугите чрез Мобилното приложение и даването на съгласие и приемане на Общите условия правят Общите условия задължителни за Клиента. Приемането на Общите условия чрез Мобилното приложение представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, а именно словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и представяне на информацията. Даването съгласие с, и приемането на, Общите условия от Клиента чрез Мобилното приложение се счита за равносилно на саморъчен подпис. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява с, и задължава за последващото подписване на пълномощно, писмено потвърждение, уведомително писмо и договор за прехвърляне на вземане. 

Общите условия имат характер на предварителен договор по смисъла на чл. 19 от Закона за задълженията и договорите спрямо договора за цесия между Инса и Клиента. По силата на Общите условия Инса и Клиентът се съгласяват, че при възникване на Обезщетение по Регламент 261/2004, то ще бъде прехвърлено, съгласно тези Общи условия, чрез договор за цесия, от Клиента на Инса, като срещу това Инса ще заплати цена, представляваща Еднократната сума. Инса и Клиентът се съгласяват, че Инса разполага с правото по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, а именно да предяви иск за сключване на окончателния договор. В такъв случай предварителният договор, представляващ тези Общия условия, се обявява за окончателен договор за цесия от съда, при което по силата на съдебното решение Инса придобива вземането за Обезщетение на Клиента срещу заплащане на Клиента на Еднократната сума. 

Предмет на договора и прехвърляне на вземането

Чл.3. Инса изплаща еднократна сума на „Клиента“ или „Потребителя“, като в последствие извършва всякакви правно-валидни извънсъдебни и съдебни действия, от свое име и за своя сметка с цел успешното събиране и получаване на пълния размер на дължимото парично Обезщетение, на основанията предвидени в Регламент № 261/2004.

В случай, че прехвърлянето на вземането за Обезщетение не е допустимо поради законова, договорна или друга пречка, както и в случай, че Клиентът не подпише, независимо по каква причина, договор за прехвърляне на вземане (цесия) с Инса, с приемане на настоящите Общи условия Клиентът предоставя представителна власт по силата на пълномощно Инса да действа като негов представител по извършване на всякакви действия по събиране на вземането, за сметка на Инса, като се задължава да не се обръща към и да не упълномощава трети лица, или да не им прехвърля вземането, за целите на събиране на вземането. За целите на избягване на всякакво съмнение, настоящата клауза на Общите условия се счита за упълномощаване на Инса или на лица-процесуални представители и адвокати, действащи по възложение на Инса или преупълномощени от Инса, включително такива, които са посочени от Инса да бъдат упълномощени от Клиента, за извършване на всички и всякакви действия, правни и фактически, по събиране на вземането за Обезщетение на Клиента, включително съдебни и извънсъдебни такива, с пълните права да предявява искове за събиране на вземането, включително с правата за сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари или на други ценности, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото. Клиентът не заплаща на Инса за действията по събиране на вземането и няма право да оттегля даденото тук пълномощно. В случай, че извърши това, то ще представлява нарушение на Общите условия и ще води до предвидените в тези Общи условия санкции, включително неустойки по чл. 16 и 23 от тези Общи условия. Независимо от това, в такъв случай Клиентът ще дължи и заплащането на Инса на обезщетение за извършените разноски по събиране на вземането, включително за предявяването на извънсъдебни и съдебни претенции за събирането му, вкл. държавни такси и адвокатско възнаграждение. При събиране на Обезщетението от авиокомпанията, Инса превежда на Клиента сумата, представляваща Еднократна сума, освен ако то вече е преведено на Клиента. Клиентът се съгласява, че разликата до пълния размер на Възнаграждението представлява надлежно и адекватно и основателно възнаграждение на ИНса за предприетите от Инса действия по събиране на вземането за Обезщетение от името на Клиента, но за сметка на Инса, вкл. за заплатено адвокатско възнаграждение, държавни такси и всякакви други разноски. За целите на избягване на всякакво съмнение, в случай, че това е необходимо, Инса може да поиска от Клиента да подпише упълномощаване в полза на лице-процесуален представител адвокат, което да представлява Клиента по събиране на Обезщетението, като Клиентът е длъжен да подпише такова; в противен случай Клиентът носи уговорената в тези Общо условия отговорност в размера на  неустойката по чл. 23.

Чл.4. (1) Използването на Мобилното приложение и регистрацията в него, освен приемане и съгласие с настоящите Общи условия, представлява и възлагане на Инса, да извърши всички действия по завеждането на Иск за Обезщетение от свое име и за своя сметка. По този начин Клиентът прави правно обвързващо предложение към Инса за сключване на Договор за прехвърляне на вземането /цесия/ и за извънсъдебно и съдебно събиране на вземането за Обезщетението срещу получаване от Клиента на еднократна сума от ИНСА вместо от съответната авиокомпания.

(2) Инса приема предложението по Чл.1 и Чл.4 ал.1, като писмено изпрати на имейла по регистрация на Клиента своето потвърждение.

Чл.5. След регистрацията в Системата на Инса, последната генерира писмено потвърждение, уведомително писмо и договор за цесия, които трябва да бъдат подписани от Клиента, включително електронно, което ще се счита за саморъчен подпис. С договора за цесия, а и с тези Общи условия Клиентът овластява Инса да уведоми длъжника за цесията във връзка с извършване на правно-валидни действия от свое име, за събирането на прехвърленото от „Клиента“ вземане по обезщетение..

Чл.6. Информацията, която Клиентът попълва в Мобилното приложение и Системата към него, а именно номер на полет, авиокомпания, резервация/самолетен билет, имена и електронна поща/имейл, както и данни за банкова сметка трябва да бъде точна, отговаряща на самоличността на Клиента за конкретният полет, а при скачени полети, за всеки един от тях, и да отговаря на реалната фактическа обстановка. Клиентът предоставя информацията и я попълва в Мобилното приложение не по-късно от 30 минути преди времето за излитане на полета, до който информацията се отнася, съгласно графика на съответния полети и авиокомпания. Инса има правото да изисква по всяко време информация от Клиента, отнасяща се до полета му и/или обезщетението, както и самоличността му и всякакви други данни, необходими за съдебното или извънсъдебно претендиране на обезщетението. Неизпълнението на това задължение се санкционира със заплащането на неустойка съгласно тези общи условия.

Услуги, които Инса предлага

Чл.7. (1) Инса заплаща до 48 часа Еднократна сума на Клиента с подписване на договора за прехвърлянето на вземането и предоставяте на необходимите документи – бордна карта, както и всякаква свързана необходима информация, която Инса поиска от Клиента. Услугите на Инса са ограничени до, и свързани с, полети, които са насрочени по график да излетят не по-късно от 30 минути от момента на предоставяне на информацията по чл. 6 от тези Общи условия от страна на Клиента.

(2) След придобиването на правата по вземането Инса предприема впоследствие всички допустими извънсъдебни правни действия за събиране на търсения размер на Обезщетението по придобитото и закупено Вземане без затова да ангажира Клиента или да претендира от него за разноски или заплащането на суми.

Чл.8. (1) Всички рискове при евентуален отказ от страна на авиокомпанията да изплати Обезщетението поради причина, която считаме за неоснователна изцяло са за сметка на Инса, която може да прецени и да предприеме съдебни действия без да ангажира Клиента, чрез иницииране на съдебен процес срещу авиокомпанията пред компетентния съд на територията на Европейския съюз.

(2) Съдебни действия могат да се предприемат също така и в случаите, в които усилията на Инса при водените преговори с авиокомпанията не доведат до постигане на извънсъдебно споразумение и плащане, в приемлив за Инса срок.

Чл.9. (1) В случай, че въпреки прехвърлянето на вземането, Клиентът получи Обезщетението директно от авиокомпанията, по време или след извънсъдебните, или съдебните действия, инициирани от Инса, като притежател на вземането, Клиентът се задължава да уведоми Инса за това, и да предостави всички доказателства за получаване на плащането като преведе на Инса в срок от три дни от получаване на Обезщетението същото в пълен размер, съгласно настоящите Общи условия.

Права и задължения на клиента

Чл.10. Клиентът има възможност да разглежда Мобилното приложение и да даде съгласие за неговото използване чрез приемане на Общите условия, както да отправя искане за получаване на Еднократна сума чрез Системата, което по своето естество представлява обвързващо предложение за използване на услугите на Инса.

Чл.11. Клиентът има право да получи Еднократна сума в срок до 48 часа, след като е приел Общите условия и е подписал писменото потвърждение, уведомителното писмо и Договора за прехвърляне на вземането /Цесия/ и е представил банкова сметка за извършване на плащането, както и всякаква необходима друга информация за целите на осъществяването на правата и задължения, уредени тук.. Инса има право да поиска, а Клиентът е длъжен да предостави всякакви информация и документи, които Инса прецени за необходими за установяване на самоличността на Клиента и за устанояване дали е възникнало негово право да получи Обезщетение по смисъла на Регламента. Ако не се предостави от Клиента или Инса прецени, че не е достатъчна или надеждна, Инса има право да откаже предоставяне на своите услуги. В случай, че Клиент използва услугите на Инса недобросъвестно, включително без да предостави истински или достоверни документи или при обстоятелства, при които Клиентът би следвало да е наясно, че за него не е възникнало прехвърляемо на Обезщетение по Регламента, Инса може да откаже предоставяне на своите услуги. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът декларира, че не е установен в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане на Република България.

Чл.12. Клиентът носи пълната отговорност за опазването на своето потребителско име, парола, предоставена информация и лични данни, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското му име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Инса за всеки случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Чл.13. (1) Всеки „Клиент“ на Инса се задължава да оказва съдействие за успешното провеждане на процедурата по получаването на Еднократна сума от него и съответното събиране на Обезщетението от Инса, като предоставя нужната информация, документи и доказателства (напр. бордна карта, самолетна резервация за пътуване, документ за самоличност и др.).

(2) Клиентът се задължава да изпраща всякаква информация към Инса, незабавно след получаването на същата, която има отношение към правото му на обезщетение.

(3) Клиентът се задължава в рамките на два дни да информира Инса, ако авиокомпанията се свърже директно с него и/или му предложи, или му изпрати алтернатива на обезщетението (напр. пътнически ваучери, безплатни заместващи билети или други услуги от авиокомпанията).

Чл.14. (1) За да получи незабавно Еднократна сума, Клиентът се задължава да посочи своята банкова сметка. Еднократна сума се заплаща само и единствено на банкова сметка, на която е титуляр Клиент.

(2) Ако Клиентът желае Еднократна сума да му бъде преведена по друг начин, той следва да уведоми Инса изрично по имейл, като посочи искания начин за плащане.

(3) Всякакви банкови и други такси в това число по превалутиране, по и във връзка с превода по ал.1 и ал. 2, са за сметка на Клиента.

Чл.15. (1) След приемането на настоящите Общи условия, Клиентът е задължен да не се свързва с други фирми, агенти или адвокати, предоставящи подобни услуги, както и да ползва същите или сходни услуги като тези в предмета на Общите условия и/или договора за цесия. Ако го направи, Клиентът дължи неустойки в размер, установен в чл. 22 от тези Общи условия

(2) Клиентът не може да предприема никакво друго правно или фактическо действие срещу съответната авиокомпания самостоятелно. При желание да предприеме други действия, които не се включват в услугите на Инса, срещу авиокомпанията, Клиентът може да го направи само със съгласието на Инса.

Чл.16. Клиентът няма право да се откаже от услугите на Инса след приемането на Общите условия, включително след като е приел Общите условия, но преди да е подписал договор за прехвърляне на вземането /цесия/, писмено потвърждение, уведомително писмо. В случай, че документите бъдат предоставени на Клиента, но не бъдат подписани, последният обезщетява Инса в трикратен размер на дължимото му обезщетение.

Клиентът няма право да се откаже от услугите на Инса след като полета, за който се ползват, бъде отменен или закъснее – съгласно тези Общи условия, Инса заплаща в случай на отменен или закъснял полет срещу прехвърляне на вземането за Обезщетение или, в случай, че не е възможно или създава практически затруднения, упълномощаване Обезщетението да бъде събрано. След осъществяване на събитието (отмяна или закъснение на полет), Инса вече е предоставила услугата си и страните вече не могат да бъдат възстановени в предходно състояние. 

Права и задължения на Инса

Чл.17. Инса не гарантира постоянно и непрекъснато предоставяне на услугите си чрез Мобилното приложение. Инса има правото да преустанови предлагането на услугите си  чрез Мобилното приложение по свое усмотрение,за неопределен срок от време, без това да засяга вече възникнали права на Клиенти на Инса, преди такова преустановяване. Инса има право да откаже да заплати еднократна сума и да предостави услугите си на Клиент в случай, че информацията, предоставена от Клиента, не е вярна или е в нарушение на тези Общи условия.

Чл.18. Инса се задължава да уведоми авиокомпанията за цедиране / прехвърляне на вземането и придобиването на права по него за Обезщетението от Клиента, както и да представи уведомително писмо от Клиента до авиокомпанията за прехвърлянето на вземането към Инса, или какъвто и да е друг необходим за известяване на авиокомпанията документ/изявление. Независимо от това, по силата на тези Общи условия Инса е упълномощен да уведоми авиокомпанията за цесията.

Чл.19 (1) Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Инса.

(2) Инса се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място на електронната си страница публикува съобщение за измененията и изпрати по електронна поща/имейл копие от тях.

Чл.20. (1) Инса си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до Мобилното приложение и предоставяните услуги.

(2) Инса си запазва правото да модифицира или прекратява (временно или окончателно) елемент или част от услугите си.

Чл.21. Инса запазва правото си да прекрати предоставянето на услугите си на Клиента при нарушение на задължението на Клиента, описано в чл.15. от настоящите Общи условия.

Неустойки

Чл.22. В случай, че Клиентът не изпълни задълженията си по чл.15 от настоящите Общи условия, той дължи на Инса връщане на получената от Инса Еднократна сума, както и заплаща неустойка равна на троен размер на Обезщетението. В случай, че тази неустойка не се приложи, то Клиентът обезщетява Инса за всички разноски, направени във връзка с услугите, които Клиентът е получил от Инса. 

Чл.23. В случай, че Клиентът не изпълни задълженията си по чл.16 от настоящите Общи условия и откаже да подпише останалите документи, в рамките на 7 (седем) дни след посочения срок в настоящите Общи условия за подписване на документите, той дължи на Инса равностойността на тройния размер на дължимото се в случая Обезщетение. В случай, че тази неустойка не се приложи, то Клиентът обезщетява Инса за всички разноски, направени във връзка с услугите, които Клиентът е получил от Инса.

Лични данни

Чл.24 С подписване на настоящите Общи условия СТРАНИТЕ ясно изразяват съгласието си за използването, обработването и архивирането на лични данни за нуждите и целите на настоящия договор при спазване на правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година. Основанията за събиране, обработка и архивиране личните данни включват реализацията на правата и задълженията по тези Общия условия и договора за цесия. Инса има правото да обработва данните, събрани от Клиентите на Инса, за целите на извънсъдебни и съдебни процедури за събиране на прехвърлени от Клиентите на Инса вземания. 

Приложимо право

Чл.25. Настоящите Общи условия са изготвени, съгласно българското право, и всякакви спорове във връзка с тях, ще се разглеждат от компетентния български съд в гр. София. Текстът на Общите условия е на български език и при съмнения и противоречия българският език има предимство.

Платена услуга

Чл. 26 (1) Съгласно настоящите Общи условия Инса, по възложение на Клиент, може да предостави услуга по организиране на събиране на дължимото на Клиента обезщетение съгласно Регламента срещу предварително заплатено еднократно или абонаментно възнаграждение. 

(2) За целите на събиране на обезщетението по предходната точка, Клиентът заплаща авансово възнаграждение на Инса за предоставяне на услугата. Инса не удържа комисионно възнаграждение или друга форма на плащане при или след събиране на сумата на обезщетението. 

(3) Инса заплаща на Клиента дължимото му по силата на Регламента обезщетение незабавно, но не по-късно от 3 дни от датата, в която всички предпоставки за получаване на това обезщетение са се реализирали, авансово и/или независимо от осъществяването на извънсъдебни и съдебни действия по събиране на вземането. С получаването на обезщетението между страните ще се счита, че авиокомпанията не дължи заплащане на обезщетение спрямо Клиента, а Инса встъпва във всички негови права като удовлетворен кредитор на авиокомпанията. Инса може да поиска от Клиента, а Клиентът е длъжен, да подпише документи съгласно тези Общи условия за прехвърляне на вземането си на Инса, за целите на събиране на дължимото обезщетение. В този случай Инса заплаща на Клиента като цена на прехвърлянето пълния размер на дължмото му по Регламента обезщетение. Независимо от това, Клиентът и издава в полза на Инса и/или посочени от нея адвокати пълномощно за целите на осъществяване на посоченото тук. 

(4) Клиентът дава съгласието за ползване на посочената тук услуга с приемането на тези Общи условия и извършване действия, указани в мобилното приложение на Инса, с които се потвърждава и заплаща за услугата. Заплащането се извършва еднократно за даден полет или на абонаментен принцип за период от време, като сумата и периода се изобразяват в мобилното приложение и се приемат и потвърждават там от Клиента. 

(5) Всички останали условия в тези Общи условия, вкл. относно забраната Клиентът да влиза в контакт с или да прехвърля вземането си на трети лица, или да ги упълномощава за събиране на вземането, както и относно дължимите при нарушение на Общите условия неустойки, се отнасят и към описаната в този член услуга на Инса.

Извънредни обстоятелства

Чл. 27 (1) Инса има правото да откаже да изпълни което и да е от поетите в тези Общи условия задължения в случай, че изпълнението е възпрепятствано от непредвидими обстоятелства (force majeure), включително война или подобен въоръжен конфликт, стачка, природно бедствие, например изригване на вулкан, земетресение, наводнение или пожар, епидемични или други подобни условия, свързани с опазване на живота и здравето на населението, мерки, наложени от държавни органи или други органи на власт, с които се възпрепятства свободното придвижване, с които се затвярят държавни или административни граници, градове, летища, области или се поставят подобни ограничения. За избягване на всякакво съмнение, Инса може да откаже заплащането на Еднократна сума или друга от своите услуги на Клиент, който е пътувал или възнамерява да пътува с полет, който е засегнат от пандемични или епидемиологични условия, довели до затваряне на държавни ли други граници, летища, въздушно пространство или подобни ограничния върху придвижването на лица, пътуващи с този или такъв полет, при които условия и авиопревозвачът по съответен полет би бил освободен по силата на Регламента да заплати обезщетение за отмяна на полет, вкл. на основанията, посочени от Европейската комисия в съобщение от 18 март 2020 г. (C(2020) 1830 final)

Програма за клиентски препоръки

Чл. 28. Съгласно указан в Мобилната апликация начин, Клиентът има правото да препоръча Услугите на Инса на трето лице. В случай, че последното приеме Общите условия за Услугите на Инса, Клиентът, направил препоръката, има право на посочения и изобразен в мобилната приложение увеличен размер на Еднократна сума при следващия полет, при който този Клиент ползва Услугите на Инса и му се дължи заплащане на Еднократна сума съгласно тези Общи условия. 

В сила от 08.01.2021